ALGEMENE VOORWAARDEN

graphic by Soft Rebel

 

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

Buiten Bruiloft is gevestigd aan de Bachlaan 65, Alkmaar en ingeschreven in het handelsregister onder KvK nummer:54253705

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

BB: Buiten Bruiloft/opdrachtnemer

Opdrachtgever: Alle cliënten/contractanten of eenieder dient met BB een overeenkomst aangaat of wil aangaan of voor wie BB een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht.

Artikel 1 Algemeen:

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen BB en opdrachtgever
 2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2 Totstandkoming overeenkomst:

 1. De overeenkomst van de opdracht tussen BB en de opdrachtgever komt tot stand door ontvangst van BB van een door opdrachtgever ondertekende offerte, mondelinge overeenkomst of bevestiging per email.
 2. Alle offertes van BB zijn vrijblijvend. De offerte is geldig zolang de voorraad strekt of gedurende de termijn die op de offerte is aangegeven.
 3. Indien BB op verzoek van de aanvrager met de uitvoering/aanpassing van een offerte is begonnen, maar tussen de partijen geen overeenkomst van opdracht tot stand komt, is de aanvrager gehouden de door BB gemaakte kosten te vergoeden.

Met de gemaakte kosten worden o.a. onderzoekskosten bedoeld om meer informatie te verkrijgen dan welke staat omschreven in de offerte, kosten ten behoeve van locatiebezichtiging, gesprek op locatie.

De kosten bedragen €55 p/u (incl. BTW) en €0,35 per km (bepaling km via Google maps)

Artikel 3 Wijzigen overeenkomst:

 1. BB en de wederpartij kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden met inachtneming van artikel 6 de overeenkomst beëindigen.
 2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door BB, zal BB in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, te zijner feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan de opdrachtgever toerekenbaar zijn.
 3. Indien tijdens de overeenkomst van opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dien overeenkomstig aanpassen. Daardoor kan het tijdstip van de voltooiing van de uitvoering worden beïnvloed.
 4. Indien de wijziging financiële consequenties heeft voor de opdrachtgever, zal BB deze daarvan inlichten.

Artikel 4 Uitvoering overeenkomst

4.1 BB zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed     vakmanschap uitvoeren

4.2 BB is pas verplicht de overeenkomst van opdracht uit te voeren, na de ontvangst van de door opdrachtgever ondertekende offerte en betaling van de eerste 25% van het overeengekomen bedrag als bedoelt in artikel 5.2

4.3 Indien de opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met BB overeenstemming te hebben bereikt.

Artikel 5 Betaling

5.1 Betaling dient te geschieden 14 dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk tussen BB en  opdrachtgever anders is overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

5.2 Het overeengekomen bedrag wordt in 3 delen gefactureerd. Bij de totstandkoming van de overeenkomst 25%, 6 weken voor de huwelijksdatum 50% en 2 weken voor de huwelijksdatum 25%. Eventuele verrekening/nacalculatie wordt 2 weken na de huwelijksdatum gefactureerd.

5.3 Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in betaling binnen 14 dagen, of binnen het anders vermelde tijdstip, dan is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd.

5.6 Alle door BB gehanteerde prijzen zijn onder voorbehoud, inclusief BTW en exclusief bijkomende kosten als transport, tenzij anders vermeld.

Artikel 6 Annulering

6.1 Indien een opdrachtgever een overeenkomst (schriftelijk of mondeling) geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de door BB gemaakte kosten, waaronder de vergoedingen aan derden, als gevolg van deze annulering door de opdrachtgever als volgt vergoed worden

 • Bij annulering tussen 12 en 6 maanden voor de reserveringsdatum 10% van het overeengekomen bedrag.
 • Bij annulering tussen 6 en 3 maanden voor de reserveringsdatum 25% van het overeengekomen bedrag.
 • Bij annulering tussen 3 maanden en 1 maand voor reserveringsdatum 50% van het overeengekomen bedrag.
 • Bij annulering tussen 1 maand en 2 weken voor reserveringsdatum 75% van het overeengekomen bedrag.
 • Bij annulering tussen 2 weken en 24 uur voor de reserveringsdatum 85% van het overeengekomen bedrag.
 • Bij annulering binnen 24 uur voor de reserveringsdatum 100% van het overeengekomen bedrag.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

 1. BB zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Indien een fout wordt gemaakt doordat opdrachtgever aan BB onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is BB voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien opdrachtgever aantoont dat zij schade heeft geleden door een fout van BB die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is BB slechts voor directe schade aansprakelijk tot een maximaal van het overeengekomen bedrag.
 2. Onder direct schade wordt uitsluitend verstaan
 • De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 • De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van BB aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan BB toegerekend kunnen worden;
 • De redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming op beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 1. BB is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 2. BB is niet verantwoordelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens de opdrachtgever, BB of derden
 3. De ondertrouw, de aankondiging en aanvraag voor het wettelijk huwelijk moet het bruidspaar te allen tijde zelf regelen.

Artikel 8 Klachten

8.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door opdrachtgever binnen 7 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan BB. De in gebreke stelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van tekortkoming te bevatten, zodat BB in staat is zo adequaat mogelijk te reageren.

8.2 Indien een klacht gegrond is, zal BB de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

8.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal BB slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 7

Artikel 9 Overmacht

9.1 Onder overmacht wordt verstaan: elke tekortkoming die BB niet kan worden toegerekend. Toerekening vindt niet plaats als de tekortkoming niet is te wijten aan haar schuld. Noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt. Ziekte en/of ongeval vallen tevens onder overmacht.

9.2 Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de overmacht.

9.3BB is te alle tijde gerechtigd om in geval van een overmacht situatie het terrein waar de buiten bruiloft zal plaatsvinden af te sluiten. Denk bij een overmacht situatie aan de volgende calamiteiten:

Afsluiting vanwege dierziektes, gevaar wegens slechte weersomstandigheden waaronder onweer, storm, sneeuw en ijzel.

BB kan in dergelijke situaties niet aansprakelijk worden gesteld. Een huwelijksdagverzekering dekt in de meeste gevallen de kosten.

9.4 Voor zoveel BB ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandig waarde toekomt, is BB gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat aan opdrachtgever te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst en met in acht name van de betalingscondities beschreven in bepaling 5.1, 5.3.

 

Artikel 10 Toepasselijk recht

10.1

Op elke overeenkomst tussen BB en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven